تبلیغات


مجموعه  1    12 هزار تومان
بانک لغات فارسی به انگلیسی شامل 108483 لغت
بانک لغات انگلیسی به فارسی شامل 50259 لغت

مجموعه  2    12 هزار تومان
بانک لغات عربی به فارسی شامل 10087 لغت
بانک لغات فارسی به عربی شامل 33945 لغت

مجموعه 3    قیمت 8 هزارتومان
بانک اطلاعاتی مشخصات کلیه شهرها و استانهای ایران شامل 522 شهر
بانک اطلاعاتی پایتخت - واحد پول - نام قدیم و القاب کلیه کشورها

مجموعه 4    15 هزار تومان
بانک اطلاعاتی داروها به همراه مشخصات شامل 457 دارو
بانک اطلاعاتی بیماری ها به همراه مشخصات شامل 213 بیماری
بانک اطلاعاتی خواص گیاهان و میوه ها شامل 258
بانک اطلاعاتی لغات داروهای گیاهی شامل 397

مجموعه  5    5 هزار تومان
بانک ضرب المثل های ایرانی شامل 1472 ضرب المثل

مجموعه  6    5 هزار تومان
بانک نام های ایرانی به همراه معنی شامل 5016 نام

مجموعه  7    5 هزار تومان
بانک تمام سوره های قران به همراه ترجمه شامل 6236 ایه

مجموعه  8    2 هزار تومان
بانک خطاهای مودم شامل 200 ارور

مجموعه  9    4 هزار تومان
بانک لغات 504Words شامل 1028 لغت

مجموعه  10    5 هزار تومان
لیست لغات فارسی بدون ترجمه شامل 132688 لغت

مجموعه  11    10 هزار تومان
بانک کلمات بیگانه به فارسی شامل 2130 لغت
بانک لغات فارسی به فارسی جدولی شامل 4849 لغت

مجموعه  12    2 هزار تومان
بانک اطلاعاتی مخترعان و نام اختراع شامل 544 مخترع